Master Consult

Cv. Leif Andersen

 

IT-konsulent, MEd, Leif Andersen

Konsulentvirksomhed, Underviser,

Fokusområder: Læring og IT.

 

Præsentation/CV

Danmarks Pædagogiske Universitet

 

 

 

 

 

 

lærere.

 

 

 

 

 

Jeg er bosiddende i Odsherred på en lille lystejendom med stor have, sø og heste, gift, to voksne børn.

Jeg er uddannet lærer, Holbæk Seminarium 1975, videreuddannet som IT-vejleder 1988, IT-tilsynsførende 1990, Underviser/vejleder på Pædagogisk IT-kørekort 1999, og med en lang række efteruddannelsesforløb på DLH. inden for genrerne, IT. og læring i perioden 1980 til 2000.

Jeg har således deltaget i udviklingen og implementering af IT i undervisningssektoren fra begyndelsen i 80érne.

Jeg har undervist lærere i IT i folkeskoler, undervist i DLH-regi, undervist på Seminarium,  Landbrugets Efteruddannelse og, gennem mange år stået for IT-kurser, gennemførelse, planlægning m.m.

 

 

IT-konsulent

Jeg er, siden 1995, ansat som IT-konsulent i Dragsholm kommune, ansvarsområde folkeskolerne.

 

Konsulentens opgaver er bl.a. at rådgive undervisere, IT-vejledere, skolernes ledelser og det politiske system, er ansvarlig for implementering af IT, fremkomme med visioner, udarbejdelse af handleplaner, strategier, statusrapporter, målformuleringer og udmøntning af disse således, at der foregår en kompetenceudvikling på området.

 

 

 

Visioner, strategier, status, målformuleringer og fastsættelse af milepæle

Jeg har, ud over fokusområdet integration af IT i undervisningsorganisationer og problemfeltet læring, arbejdet meget med udvikling af visioner, strategier, status, målformuleringer og fastsættelse af milepæle, og vil på dette område kunne forestå en såvel praktisk som en teoretisk vinklet integration under henvisning til min stilling som IT-konsulent og min uddannelsesmæssige baggrund, Master, som anført ovenfor.

Jeg har i mit daglige arbejde erfaring med funktionen som proceskonsulent og kan derfor forestå implementering af nye pædagogisk praksis i en organisation.

 

 

Dokumentation/orientering

Bilag 01, Arbejdsbeskrivelse for IKT-konsulent

Bilag 02, Uddrag af studieordningen, Masteruddannelsen i Pædagogisk IT

 


 

Bilag 01

 

Arbejdsbeskrivelse for IKT-konsulent i Dragsholm kommune.

IT-konsulenten varetager følgende opgaver:

 

·         Rådgiver og vejleder skolernes IT-vejledere/tilsynsførende m.h.t. skolernes brug af informationsteknologi og den daglige drift af IT i undervisningen,

 

·         indkalder IT-vejlederne/tilsynsførende til faglige fællesmøder, er mødeleder og udarbejder dagsorden,

 

·         deltager som skolevæsenets repr. i kommunens ad hoc udvalg vedr. IT,

 

·         medvirker til at koordinere skolernes hardware-indkøb efter kommunens generelle retningslinier for området,

 

·                   medvirker til at koordinere skolernes software-indkøb, bl.a. i samarbejde med skole­bibliotekarerne,

 

·         tilrettelægger, i samarbejde med skolernes IT-vejledere/tilsynsførende, kurser for kommunens lærere,

 

·         tilrettelægger kurser for skolernes IT-vejledere/tilsynsførende,

 

·         rådgiver kommunens direktion, børne- og undervisningsforvaltning og det politiske udvalg angående skolernes brug af informationsteknologi,

 

·         tager initiativ til udvikling af skolernes IT,

 

·         deltager som kommunens repræsentant i møder, konferencer m.v. på området,

·         udarbejder de fornødne beretninger, statistikker m.v. på området,

·         deltager i kurser, konferencer m.v. for derigennem at ajourføre egen viden,

 

Det forudsættes,

 

at konsulenten er i besiddelse af den fornødne viden på det undervisningsmæs­sige og pædagogiske område med hensyn til anvendelse af informations­teknologi i undervisningen,

at konsulenten i samarbejde med kommunens 1T-medarbejdere kan påtage sig

den teknologiske udbygning af kommunens anvendelse af IT på skolerne,

 at konsulenten løbende sørger for at ajourføre sit kendskab til området,

at konsulenten formidler sin viden til inspiration for hele kommunens skolevæsen.


 

Bilag 02

 

Uddrag af studieordningen

Masteruddannelsen i Pædagogisk IT

 

 

Master i Pædagogisk IT

Uddannelsen skal på videnskabeligt grundlag kvalificere studerende til at løse udviklings-, tilrettelæggelses-, koordinerings-, og evalueringsopgaver samt konsulent- og vejledningsopgaver i tilknytning til pædagogisk anvendelse af IT.

Der lægges særlig vægt på, at den studerende rent fagligt udvikler kompetencer inden for tre dimensioner vedrørende pædagogisk IT:

 • brugbarhed og læringspotentialer ved IT-baserede undervisnings- og kommunikationsmidler
 • samspil mellem IT-anvendelse og lærerrolle, elevrolle, curriculum, tilrettelæggelsesform og evaluering
 • principper for formulering og udmøntning af IT-strategi- og handleplaner på uddannelsesområdet.

 

Det er endvidere målet , at de studerende erhverver kompetencer, som gør dem i stand til at skabe rammer for og reflektere over IT-læring i et forskningsforankret helhedsperspektiv. Disse kompetencer omfatter:

 

 • indsigt i principper for pædagogisk tilrettelæggelse og planlægning af IT-integration i undervisning og anden pædagogisk aktivitet, herunder e-learning
 • indsigt i metoder til kommunikationsplanlægning og målgruppeanalyser og principper for design og udvikling af digitale undervisningsmidler, multimedier og netmiljøer
 • erfaringer med at observere, analysere og evaluere arbejds- og læreprocesser, som finder sted i tilknytning til anvendelsen af IT-baserede redskaber, undervisnings- og kommunikationsmidler
 • udvikling af didaktiske kompetencer med hensyn til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læreprocesser med IT-inddragelse under hensyntagen til læringsmål, deltagerforudsætninger og lærings- og organiseringsprincipper
 • indsigt i pædagogiske og organisatoriske omstillingsprocesser i uddannelses- og undervisningsmiljøer i tilknytning til IT-integrationen, herunder kendskab til principper for arbejdet med visioner, strategi- og handleplaner, konsulentbistand og kollegavejledning samt evalueringer.

 

Det generelle mål med dette modul er, at studerende erhverver en sådan indsigt i principper for læring og kompetenceudvikling og for opbygning og funktion af IT-baserede undervisningsmidler- og arbejdsredskaber, at de bliver i stand til at foretage brugbarhedsundersøgelser af disse og planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med brug af disse samt vejlede andre i brug heraf

 

 

Målet er i særdeleshed, at den studerende erhverver indsigt i:

 • hvorledes man kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i fag og tværgående emner, hvor IT indgår som redskab, undervisnings- og kommunikationsmiddel eller emne
 • erfaringer fra forløb med IT med hensyn til den lærendes rolle og udbytte
 • underviserens mulige roller i en IT-integrerende og IT-støttet undervisning
 • barrierer for en vidtgående IT-integration af praktisk/organisatorisk, organisationskulturel eller efteruddannelsesmæssig art
 • IT-baseret kompetenceudvikling uden for det formelle læringsrum og IT som faktor i socialiseringsprocesser

 

Det er målet, at den studerende erhverver indsigt i principper for og færdigheder i organisationsudvikling i tilknytning til IT-integration og omstilling til teknologistøttet uddannelse.

Det er målet, at den studerende erhverver:

 • kendskab til forskellige videnskabsteoretiske positioner, der kan danne udgangspunkt for udformning af teorier om organisationsudvikling og organisatorisk læring
 • indsigt i teorier om organisationskultur og forandringsledelse, samt i principper for arbejde med såkaldte målkæder, der beskriver sammenhængen mellem en institutions visioner, målsætning, strategier og handlinger
 • indsigt i psykologiske og sociologiske teorier om teamsamarbejde, kommunikation og magtrelationer i organisationer
 • færdighed i at udarbejde strategi- og handleplaner på IT-området, herunder formulering af mål og delmål for pædagogiske og organisatoriske omstillingsprocesser
 • indsigt i, hvorledes man kan afdække barrierer for realisering af handleplaner på uddannelses- og efteruddannelsessteder
 • kendskab til metoder til styring og evaluering af organisationsudvikling
 • viden om psykologi og etik relateret til konsulentbistand og kollegavejledningen, herunder kendskab til metoder til at identificere behov for support, information og inspiration samt færdigheder i at formidle, stimulere og yde konsulentbistand og individuel eller gruppevis vejledning og assistance
 • færdighed i at observere og analysere omstillingsprocesser og organisatoriske udviklingsforløb, herunder den såkaldte sociale konstruktion af teknologien og dennes funktion som katalysator og med- og modspiller i en planlagt organisationsudvikling.