Cv.

Master Consult v/            

IT-konsulent, MEd, Leif Andersen

 

Konsulentvirksomhed, underviser.

Master i Pædagogisk IT, (Eng. MEd in ICT and Education) fra Danmarks Pædagogiske Universitet juli 2003.

 

Specialer:       Implementering af ny pædagogisk praksis

Videndelingsystemer, LMS-systemer

Skoleportaler

IT og læring.

 

Master Consult

Masteruddannelsen har kvalificeret mig til, citat: ”at løse udviklings-, tilrettelæggelses-, koordinerings-, og evalueringsopgaver samt konsulent- og vejledningsopgaver i tilknytning til pædagogisk anvendelse af IT. i både private virksomheder og kommune og amter.”

 

Uddannelsen har desuden kvalificeret mig til, som proceskonsulent, at varetage komplekse funktioner i virksomheder. Komplekse funktioner der kan bringe virksomheden i front på det IT-organisatoriske og IT-læringsmæssige område.

 

 

Konkret kan Master Consult tilbyde:

 

Opgaver      

o       Vejledningsopgaver

o       Udviklingsopgaver

o       Tilrettelæggelsesopgaver

o       Koordineringsopgaver

o       Evalueringsopgaver       som proceskonsulent på IT-området.

 

Emner:         

o       Implementering af IT. i organisationen

o       Tilrettelægge og koordinere IT-indsatsen således at der foregår

o       Organisationsudvikling med IT.

o       Optimal udnyttelse af de investerede ressourcer

o       Læring med IT. i organisationen

o       Kompetencer erhverves gennem anvendelse af IT

o       Forbedrede arbejdsgange på området

o       Kompetenceudvikling

o       Medarbejdere opkvalificeres

o       Innovation på IT-området

 

Desuden      

o       Oplægsholder

o       Ordstyrer, paneldiskussioner

 

Emner          

o       Aktuelle IT emner

o       Debatmøder

o       LMS-systemer, videndeling

o       Inspiration til IT-udvikling

o       Nye læringsformer

o       Portfolio

o       Digital logbog

 

 

Kejserens nye Klæder

Det er afgørende for en succesfuld IT-integration, at der sker læring med IT. således, at de investerede millioner i IT-hardware- og software udnyttes optimalt blandt medarbejderne.

Det er endog meget store ressourcer, der investeres i kr. og tid i organisationerne, og der skal øget fokus på den læringsmæssige effekt af disse investeringer.

 

Citat fra medarbejder i en virksomhed: ”De fylder os med IT, pcèr og printere alle vegne, kabler og programmer; men ingen fortæller os, hvad vi skal med det! Vi skal bare gå i gang! Det er meget utilfredsstillende.”

 

Min uddannelse, Master i Pædagogisk IT, fokuserer netop på disse forhold. Det handler om organisationsudvikling, læring, fælles visioner og udvikling af kompetencer i virksomheden og for den enkelte medarbejder. Vi skal have genskabt den umiddelbare interesse og begejstring mange følte i begyndelsen af 90érne omkring IT-anvendelse.

Dette kan sagtens lade sig gøre ved at fokusere på IT-og læring.

 

Jeg har både på praktisk- og videnskabsteoretisk grundlag, kombineret med emperi, spørgeskema- og interviewundersøgelser, dokumenteret behovet for inddragelse af læring, som centralt aspekt i organisationsudviklingen.

 

Styrkelse af IT.

Alt for mange IT-strategier og planer forsøges implementeret i organisationerne uden tilstrækkelig fokus på de læringsprocesser, der nødvendigvis må opstå i forlængelse af implementeringen.

Mit budskab er, at I skal undgå at IT-investeringerne bliver til ”Kejserens ny klæder.”

Jeg kan give en række bud på hvorledes implementeringen kan foregå således, at den forløber med succes.

Med succes, i en refleksiv proces, hvor medarbejderne aktiveres og IT integreres, med fokus på hvilke tiltag og hvorledes de enkelte afdelinger vil anvende og styrke IT. i deres afdelinger og derved udvikle samarbejdet i afdelingerne, mellem afdelingerne, ledelserne og hele organisationen.

 


LMS-systemer, videndeling

Figur 1: Implementering af Skoleportalen på Enghavegård skole

Elementer fra empiri.

 

 

 

Leif Andersen

©

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


IT. og den lærende organisation

I spændingsfelterne mellem teknik, design og mennesker, er det af afgørende betydning, at organisationernes medarbejdere, hele organisationen, bliver gjort opmærksom på forhold omkring IT. og den lærende organisation.

Sættes der fokus på læringsprocesser? På udnyttelse og optimeringen af de store ressourcer der investeres i IT?

Sker der læring med IT i organisationen? Udvikles der kompetencer ved benyttelse af IT. eller rettere, hvornår og hvordan tilrettelægger vi en udvikling af den lærende organisation således, at der sker en læring med IT., en kompetenceudvikling, der ikke kun fokuserer på tekniske IT-kompetencer.

 

 

Driftenhed

IT i organisationerne er ofte en ”driftenhed”, der ikke har fokus på de nævnte aspekter omkring læring med IT. Organisationens medlemmer akkumulerer derfor ikke tilstrækkeligt de øgede kompetencer, de har mulighed for at erhverve ved indførelse af IT. De forbedrede rutiner og arbejdsgange der åbnes mulighed for at skabe med IT udnyttes ikke og skaber derfor ikke de tilfredse medarbejdere der reelt er mulighed for.

Derfor skal fokus fjernes fra teknikken og rettes mod medarbejderne.

Jeg mener ikke at virksomhederne har råd til, hverken på det økonomiske eller på det menneskelige plan, at se bort fra læring med IT.

 

 

Læring, udviklings-, tilrettelæggelses-, koordinerings- og evalueringsopgaver

Det er afgørende, at organisationens medlemmer præsenteres for og bliver bekendt med de læringsmæssige aspekter i udviklings-, tilrettelæggelses-, koordinerings- og evalueringsopgaver således, at læringsbegrebet inddrages i IT på alle niveauer i organisationen.

Det er afgørende, at kulturteknikkerne læse, skrive, regne og engelsk nu udvides med en femte kulturteknik, IT.

Det drejer sig om hele organisationen, på alle niveauer.

I kommunikationssamfundet, det hyperkomplekse samfund vil der/skal der foregå en tilegnelse af viden og en kompetenceudvikling på IT-området.

 

 

Vision

Visionen kunne således formuleres: At der foregår et dynamisk samspil mellem teknik, design, mennesker og læring med IT på alle niveauer i hele organisationen!

 

 

IT. og læring set i et organisatorisk perspektiv

Feltet er nyt; men der er ikke tvivl om at det, på linie med P.M.Senges teorier om den lærende organisation bliver trenden i organisationerne i de kommende år.

De investeringer, der foretages i IT., må reflekteres i læring i organisationen således, at ressourcerne udnyttes optimalt, og således at kompetencer erhverves og akkumuleres i organisationen.

 


 

Display 02.   Implementeringens 8 elementer.

Implementering af ny pædagogisk praksis i en lærende organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Visioner, strategier, status, målformuleringer og fastsættelse af milepæle

Jeg har, ud over fokusområdet integration af IT i undervisningsorganisationer og problemfeltet læring, arbejdet meget med udvikling af visioner, strategier, status, målformuleringer og fastsættelse af milepæle, og vil på dette område kunne forestå en såvel praktisk vinklet supervision såvel som en teoretisk vinklet under henvisning til min stilling som IT-konsulent og min uddannelsesmæssige baggrund som anført ovenfor.

Jeg har i mit daglige arbejde erfaring med funktionen som proceskonsulent og kan derfor forestå implementering af nye pædagogisk praksis i en organisation.

 

I et moderne kommunikationssamfund vil der/skal der foregå læring med IT!

 

 


 

Konsulentopgaver

2004              LMS-systemer, Videndeling, Portalløsninger, Mikroværkstedet

2003              Ekstern konsulent, Mikroværkstedet, programudvikling IT og læring

2003              Afleveret, evaluering af Implementeringsprojekt, Skole HjemPortal, Gladsaxe

Kommune.

2002              Emperi, Spørgeskema- og Interviewundersøgelse, Gladsaxe Kommune, Enghavegård

Skole. Implementering af ny pæd. praksis.